الانتقال إلى المحتوى

JList.setListData


rabie123

Recommended Posts

jList2.setListData(jList1.getSelectedValuesList().toArray());

 

<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<markers xmlns="http://xmlns.oracle.com/jdeveloper/110000ide-markers">
   <list n="markers">
      <hash>
         <value n="#_buffer_version" v="0"/>
         <value n="description" v="Error: no suitable method found for setListData(java.lang.String)&#xA;    method javax.swing.JList.setListData(java.lang.String[]) is not applicable&#xA;      (argument mismatch; java.lang.String cannot be converted to java.lang.String[])&#xA;    method javax.swing.JList.setListData(java.util.Vector&lt;? extends java.lang.String>) is not applicable&#xA;      (argument mismatch; java.lang.String cannot be converted to java.util.Vector&lt;? extends java.lang.String>)."/>
         <value n="id" v="63c25f6f-967f-4a2b-844e-d75e24f4c5ae"/>
         <value n="lastUpdated" v="1679321118302"/>
         <value n="length" v="18"/>
         <url n="markableURL" protocol="file" path="/E:/jdeveloper/mywork/JAVA/GUI/progGUI/src/proggui/ClassCopyList.java"/>
         <value n="offset" v="5314"/>
         <value n="severity" v="0"/>
         <value n="timestamp" v="1679321118244"/>
         <value n="type" v="oracle.jdeveloper.audit.markers.AuditProblemMarker"/>
      </hash>
   </list>
</markers>

 

 

 

 

package proggui;


import java.util.ArrayList;

import javax.swing.AbstractListModel;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.ListSelectionModel;
import javax.swing.ListModel;
import javax.swing.JList;

/**
 *
 * @author k
 */
public class ClassCopyList extends javax.swing.JFrame {

    /** Creates new form ClassCopyList */
    public ClassCopyList() {
        initComponents();
        setup();
    }

    /** This method is called from within the constructor to
     * initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
     * always regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    private void initComponents() {//GEN-BEGIN:initComponents

        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        jList1 = new javax.swing.JList<>();
        jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
        jList2 = new javax.swing.JList<>();
        jButton1 = new javax.swing.JButton();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane();
        jList3 = new javax.swing.JList<>();

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        setTitle("Copy List");

        jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(165, 123, 0));

        jList1.setBackground(new java.awt.Color(255, 0, 132));
        jScrollPane1.setViewportView(jList1);

        jList2.setBackground(new java.awt.Color(66, 132, 255));
        jScrollPane2.setViewportView(jList2);

        jButton1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
        jButton1.setText("Copy >>");
        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton1ActionPerformed(evt);
            }
        });

        jLabel1.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
        jLabel1.setToolTipText("Select Country");

        jList3.setModel(new javax.swing.AbstractListModel<String>() {
            String[] strings = { "Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4", "Item 5" };
            public int getSize() { return strings.length; }
            public String getElementAt(int i) { return strings; }
        });
        jScrollPane3.setViewportView(jList3);

        javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
        jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(258, 258, 258)
                .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 206, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(51, 51, 51)
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 242, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(46, 46, 46)
                .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 99, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 242, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 77, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 153, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(20, 20, 20))
        );
        jPanel1Layout.setVerticalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addGap(62, 62, 62)
                        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 221, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 43, Short.MAX_VALUE))
                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                                .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 41, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                .addGap(126, 126, 126))
                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                                .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 221, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                .addGap(33, 33, 33))))
                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                        .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 232, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)))
                .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 113, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap())
        );

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        );

        pack();
    }//GEN-END:initComponents

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton1ActionPerformed
        // TODO add your handling code here:
       // String  Arlgh[] = (String)  jList1.getSelectedValuesList().toArray();
        //String[] Arlgh =new String[]( jList1.getSelectedValue().toString()));
     //   String[] text = arrayList.toArray(String[]::new)
        System.out.println("ssss "+jList1.getSelectedValuesList());
        System.out.println("bbbssss "+jList1.getSelectedValuesList().toArray());
        System.out.println("dddssss "+jList1.getSelectedValuesList().toString());
        //String[] Arlgh =  jList1.getSelectedValuesList().toArray();
       //  Arlgh = new String[] (jList1.getSelectedValuesList().toString());
       //  Arlgh = jList1.getSelectedValuesList();
          
        //javax.swing.JList<String>
      //jList2.setListData(jList1.getSelectedValuesList().toString());
//       javax.swing.JList jList2.setListData(new ArrayList (jList1.getSelectedValuesList().toArray()));
        //jList2.setListData(jList1.getSelectedValuesList().toArray());
        //  jList3.setListData(jList1.getSelectedValuesList().toArray());
       // jList2.setListData(jList1.getSelectedValues().toString()(new jList1[0]));


     //Collections.copy((List) (jList1), (List) jList2);


    
    }//GEN-LAST:event_jButton1ActionPerformed
/**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
         * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
         */
        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing
                                                                   .UIManager
                                                                   .getInstalledLookAndFeels()) {
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                    javax.swing
                         .UIManager
                         .setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
            }
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
            java.util
                .logging
                .Logger
                .getLogger(ClassCopyList.class.getName())
                .log(java.util
                         .logging
                         .Level
                         .SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {
            java.util
                .logging
                .Logger
                .getLogger(ClassCopyList.class.getName())
                .log(java.util
                         .logging
                         .Level
                         .SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {
            java.util
                .logging
                .Logger
                .getLogger(ClassCopyList.class.getName())
                .log(java.util
                         .logging
                         .Level
                         .SEVERE, null, ex);
        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
            java.util
                .logging
                .Logger
                .getLogger(ClassCopyList.class.getName())
                .log(java.util
                         .logging
                         .Level
                         .SEVERE, null, ex);
        }
        //</editor-fold>

        /* Create and display the form */
        java.awt
            .EventQueue
            .invokeLater(new Runnable() {
                public void run() {
                    new ClassCopyList().setVisible(true);
                }
            });
    }

    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
    private javax.swing.JButton jButton1;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JList<String> jList1;
    private javax.swing.JList<String> jList2;
    private javax.swing.JList<String> jList3;
    private javax.swing.JPanel jPanel1;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3;
    // End of variables declaration//GEN-END:variables
    private String Countries[]= {"Egypt","KSA","Yemen","Lebia","Jordon","Kewait","Ouman","Syria","Lebonan"};
    private String Co[];
    DefaultListModel model;
    @SuppressWarnings("unchecked")
    private void setup(){
      
    //      jList1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(Colorname));
        jList1 = new javax.swing.JList(Countries);   
        jList2 = new javax.swing.JList(Co);   
    /*    jList1.setModel(new javax.swing.AbstractListModel<String>() {
        
             
  
            public int getSize() { return Countries.length; }
            public String getElementAt(int i) { return Countries; }
        }
                        
            );
   */
     
        jScrollPane1.setViewportView(jList1);
        jList1.setSelectionMode(ListSelectionModel.MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION);
        jList1.setVisibleRowCount(8);
        jList1.setFixedCellWidth(100);
        jList1.setFixedCellHeight(25);
  
  //      jList2.setModel(new DefaultListModel());
   //     DefaultListModel model = (DefaultListModel)jList2.getModel();
  
       // model = new DefaultListModel();     //    <-- initialize model
      //  jList2.setModel(model);   //          <-- set model
        
       // jScrollPane2.setViewportView(jList2);
        jList2.setSelectionMode(ListSelectionModel.MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION);
        jList2.setVisibleRowCount(8);
        jList2.setFixedCellWidth(100);
        jList2.setFixedCellHeight(25);
       
      
      
       
    }
}

رابط هذا التعليق
شارك

انضم إلى المناقشة

يمكنك المشاركة الآن والتسجيل لاحقاً. إذا كان لديك حساب, سجل دخولك الآن لتقوم بالمشاركة من خلال حسابك.

زائر
أضف رد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   تمت استعادة المحتوى السابق الخاص بك.   مسح المحرر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • أضف...

برجاء الإنتباه

بإستخدامك للموقع فأنت تتعهد بالموافقة على هذه البنود: سياسة الخصوصية